Cầu ăn BTĐ 51 của Thánh VinhPhuc88+. AE tham khảo!

Gửi anh em,

Cây cầu của VinhPhuc88+ thực sự là rất đẹp.

Giải thích cầu: Màu hồng là trùng bộ, cứ trùng bộ thì thực hiện lệnh sang số thành cầu.

Cảm ơn Thánh :D

 

Published on 19:29 08 Oct

Trang chủ