Dàn nuôi của PhamtruongHD - AE Tham khảo!

Ngày 28/11
DÀN ĐỀ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO. AE TÙY CƠ ỨNG BIẾN.
00.010.020.030.050.060.070.080.11.121.151.161.171.232.252.262.282.33.353.373.383.41.42.43.46.47.48.55.565.575.585.66.676.787.88.91.92.93.96.97.98:(64s)

Lọc:
00.010.030.020.050.060.070.080.151.232.252.282.33.353.373.383.43.48.55.565.575.585.787.88.91.92.93.96.97.98:(48s)

Lọc:
010.020.030.060.070.080.151.232.252.282.33.353.373.383.43.48.565.575.585.787.88.91.92.93.96.97.98:(44s)

Lọc:
020.030.070.08.232.252.282.33.353.373.383.43.48.575.585.787.88.91.92.93.96.97.98:(36s)

Lọc kết:
020.030.070.080.252.353.43.48.575.585.91.92.93.96.97.98:(24s)

Lọc BT:
030.080.353.585.

Published on 17:20 28 Nov

Trang chủ