BẠCH THỦ 42; LÓT BỘ 24, 92, 29, 97, 79, 47, 74

Với bộ kết quả 2 ngày thứ 7, CN là : 05-89 và 09-48

Kết hợp 0 và 6 ra 06; Kết hợp 2 và 4 ra 42

Don

Published on 20:03 25 Jun

Trang chủ